BPPMA

ЧЛЕНСТВО В БАППТ

Членството в Сдружение БАППТ е доброволно и без каквато и да е дискриминация.

 

Членове на Сдружението могат да бъдат български дееспособни юридически лица, които развиват стопанска дейност в бранша и съпътстващите го производства, дейности и услуги.

Членството в Сдружението е платено и бива два вида, в зависимост от правата и задълженията на членовете, както и от размера на дължимия членски внос:

Пълноправно членство – за юридически лица, пряко свързани с производството на пластмасови тръби или обединения на юридически лица, което им осигурява право на един глас в Общото събрание и право да предложат представител в Управителния съвет на Сдружението;

Асоциирано членство – юридически лица, непряко свързани с производството и монтажа на пластмасови тръби, обединения на юридически лица, физически лица или сдружения и организации с нестопанска цел, което им осигурява право на участие със съвещателен глас в Общото събрание.

 

Кандидатите за членове следва да приемат безусловно Устава на Сдружението, да са готови да работят за постигане на целите му и да са одобрени от Управителния съвет на Сдружението.Как да стана член на БАППТ?

Приемането на нови членове става с писмена молба до Управителния съвет и препоръка от поне един член на Сдружението. Управителният съвет е длъжен да се произнесе по нея на следващото свое заседание, но не по-късно от 3 (три) месеца от постъпването й. В молбата кандидатите уточняват вида на желаното от тях членство. Кандидатите – юридически лица прилагат удостоверение за актуално състояние и решение за членуване в Сдружението, прието от компетентния им управителен орган.

 

Формуляр - Заявление за членство в БАППТ

  • БАППТ - член на TEPPFA
  • УСТАВ на БАППТ
  • ЕТИЧЕН КОДЕКС на БАППТ
english