BPPMA

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В БРАНША

Секторът на водопроводната и канализационна инфраструктура и напоителните системи е изключително важен с оглед на големите проблеми на България в тези области. По данни от НСУРВС в Република България част от проблемите са:

 • Значителна част от населението на страната е на сезонен или постоянен режим на водоснабдяване (близо 500 000 граждани нямат 24-часов достъп до питейна вода).
 • Преобладаващата част от съоръженията на водоснабдителните системи, изградени от азбесто-циментови тръби са морално и физически остарели и амортизирани.
 • Водоснабдителните системи са с висока степен на аварийност, ниска ефективност при експлоатацията им и високи загуби на питейна вода.
 • Сравнително ниска е степента на изграденост на канализационните системи в  населените места.
 • Изградената инфраструктура за доставка на питейна вода и за отвеждане и пречистване на отпадъчните води в много от туристически селища не е достатъчна за осигуряване на необходимото количество вода и за отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

 

На този етап секторът се характеризира с високи загуби на вода, рискове за околната среда, свързани с качеството на водата, заустването и пречистването на отпадъчните води и пр.

Необходимите инвестиции за рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на нова такава се оценяват в размер на няколко милиарда евро.

В комбинация с проблемите във водопроводната мрежа стоят и тези с канализацията – по-малко от 50 % от населението в България изобщо се обслужва от канализации и пречиствателни станции за отпадни води, което води до риск от инфилтрация на подпочвените води и има висок риск за здравето на населението.

Делът на полиетиленовите тръби в Европа и в България при изграждане и рехабилитация на водоснабдителната мрежа в момента е над 90 %. Все по-голям е делът и на канализационните системи, изградени от различни пластмасови тръби (РЕ, РР, PVC и др.), благодарение на огромните предимства на тези материали.

Голямата обществена значимост на проблемите на водоснабдяването и канализацията в страната, големите отговорност и участие на производителите на пластмасови тръби в решаване на проблемите на сектора, съчетано с политическата воля на правителството да се справи с порочните и корупционни практики във всички сектори на обществения живот, ни дават надежда и основание да участваме в процеса.

 

Учредителите на БАППТ сме готови да укажем необходимата компетентна и експертна помощ и да поемем своята отговорност за ликвидиране на лошите практики в сектора и недопускане използването на тръби и материали със съмнително качество във водоснабдителните и канализационни мрежи, които могат да имат сериозни негативни последствия в следващите десетилетия.

В България има производители, които са инвестирали огромни финансови средства и морални усилия именно към решаване и на тези проблеми. В настоящата обстановка на икономическа и финансова криза българският производител се нуждае и би следвало да бъде мотивиран и стимулиран от своето Правителство, тъй като реализираната печалба остава в България и се реинвестира, като същевременно се създават и работни места и се плащат заплати, които от своя страна стимулират потреблението в страната.

За съжаление, производителите на пластмасови тръби в България, обединени в БАППТ, са изправени пред много трудности, които биха могли да доведат съдбата на част от тях до фатални последици.

Най-общият проблем е свързан с факта, че като цяло ние сме подложени на изключителна дискриминация при провеждането на Обществените поръчки във ВиК сектора, вина за което има и самият Закон за обществени поръчки (ЗОП).

Членовете на БАППТ са водени от желанието да създадат добри производствени практики в настоящата икономическа ситуация, което да доведе до спиране на корупцията, прекратяване на „нагласените” тръжни условия с предизвестен победител, отстраняването на българските производители от предстоящите търгове още на етап консултанти и проектанти чрез фиктивни трикове и неизпълними от страна на българските производители условия.

Най-често срещаните дискриминационни практики и проблеми при провеждането на Обществени поръчки за доставка на материали и СМР, които деформират резултатите от конкурсите и „спазват  закона”, но изопачават „духа на закона”, могат да бъдат конкретизирани по следния начин:

 1. Изискване за най-ниска цена: обикновено 55–75 % от общата оценка на предложението. В резултат има оферти със стойност на изделията по-ниска с 20-30 % от стойността на суровината, което подлага под сериозно съмнение качеството на продуктите и тяхното съответствие с изискванията на Стандартите. Неясно и субективно формулиране на начина за определяне и съпоставяне на предложените от участниците цени. При формиране на цената се залагат диаметри на тръби и налягания, които никога не са използвани и няма да се използват, което дава възможност за деформиране на реалната цена на необходимите за доставка продукти.
 2. Изискване за срока за доставка: 5–15 %. Това води до подаване на оферти за доставка до 30 мин. от подаване на заявката. Това практически не е възможно дори в рамките на малък град, тъй като само времето за товарене е поне 30 мин. Освен това предполага наличие и поддръжка на склад на територията на съответния град. Срокове за доставка по-къси от два дни означава наличност на склад на цялата оферирана номенклатура. Какви количества обаче се поддържат на склад, след като възложителят не е обявил необходимите му количества за периода на договора?
 3. Изискване за гаранционен срок: 10–15 %. В резултат се подават оферти с гаранционен срок от 50 до 200 години. Не е ясно как се обосновава и как се доказва гаранционен срок повече от 70-100 години. Зa период до 100 години бихме могли да приемем, че качеството на компаунда би могъл да бъде гаранция за такъв срок, но същото не е валидно за период от 150 или 200 г. Не е възможно производителят да поема гаранционен срок от 80 до 100 години, а доставчикът да предлага гаранция от 160 години и повече.
 4. Изисквания за срока на плащане: 10–15 %. Има подавани предложения за отложено плащане до 800 дни, при обществена поръчка за срок от 1 (една) година или 365 дни.  Икономическата ефективност на тази сделка, ако е подадена и най-ниска цена, не подлежи на коментар.
 5. В Документацията за участие не се посочват количества за съответните позиции изделия, а се дават всички съществуващи диаметри и диапазони на налягане. В случай, че възложителят не знае точно необходимите му количества за периода, би могло да се представят на участниците примерно потребявани количества за минали периоди по диаметри и налягане.
 6. Изискване за наличие на акредитирана лаборатория за изпитание, собственост на производителя. Такова изискване противоречи на принципите за акредитация, тъй като акредитираният орган следва да е независим от производителя, чиято продукция изпитва. По този въпрос имаме и официалното становище на Дирекция „Технически правила и норми” към МРРБ.
 7. Изискване изделията – водопреносни тръби и фитинги, канализационни тръби и фитинги - да са на един и същи производител. Такова изискване очевидно обслужва само един-двама от най-големите производители на цялата гама от изделия и елиминира всички български производители. Очевидно е, че това условие няма нищо общо с качеството на продуктите и услугите.
 8. Липса на възможност за офериране на обособени позиции – някои възложители не допускат възможността да се оферират отделно само тръби или фитинги.
 9. Позоваване на конкретни стандарти и същевременно ограничаване на параметрите, допустими по тези стандарти, което автоматично дискриминира тази част от производителите, които реално спазват въпросния Стандарт, а се ограничават некоректно от Възложителя. Например – всички български производители на пластмасови гофрирани тръби за канализация (и болшинството европейски, тъй като това се налага като установена практика) работят по система вътрешен диаметър ID (светлият отвор съответства на вътрешния диаметър), а почти всички проекти за канализация с такива тръби са изготвени по система външен диаметър OD (светлият отвор е с диаметър, равен на обявения външен диаметър, намален с двойния размер на дебелината на стената) и по този начин строителите купуват тръби само от внос, тъй като по външен диаметър работят само двама производители в Европа.
 10. Контрол на качеството – за качеството на доставените изделия възложителят съди само по представените сертификати на продуктите и декларациите за съответствие. Няма изискване за представяне на резултати от лабораторни изпитания на суровината и на продукта и при оферирането, и при извършване на доставката. Възложителят няма практиката да изисква производствени документи, свързани с контрола на качеството за определена доставка, нито да прави инспекции при производителя или да подлага на контрол доставяните материали.
 11. В крайна сметка не е ясно кой, дали и как контролира Възложителя за спазването на практика на заложените в офертата предложения. Дали възложителят би санкционирал доставчика, ако извърши доставката след 60, а не след 30 мин. и дали реално извършва плащането след 800 дни или го извърша в значително по-кратък срок.

 

Бихме искали да засегнем и някои съществени проблеми, произтичащи като резултат от некоректно провежданите Обществени поръчки и Тръжни процедури по Проектите, финансирани от Европейския съюз:

 1. На първо място – сериозен проблем в изграждането на водопроводната и канализационна инфраструктура в България е именно влагането на материали с компрометирано качество, несъответстващи на БДС и Европейска норма. Такива се произвеждат  в Република Македония, Турция, Румъния и Гърция, като се налагат на нашия пазар от мощни търговски структури. Те агресивно демонстрират контакти с отговорни представители от ресорните министерства и агенции, създадени при предишни правителства и притискат българските строители, деформирайки пазарните принципи. Представят се сертификати, декларации за съответствие  и протоколи за изпитания на качествени продукти, а в последствие се доставят други  тръби. Подобни примери могат да бъдат посочени в почти всички изграждани в момента ВиК проекти, актуални са и няколко скандала в тази връзка.
 2. Проблемите в търговете за изпълнение на строителство, най-вече свързани с изграждането на инфраструктура, при които липсва конкретика или се обявяват къси срокове за изготвяне на оферти, които облагодетелстват участници, получили предварителна информация по неясни канали, както и невъзможни срокове за изпълнение на проектите.
 3. При търговете за СМР, в по-голямата си част, финансирането е от Европейския съюз. Всички констатирани нередности при неизменните настоящи и бъдещи проверки на ОЛАФ и други контролиращи органи биха довели до връщане на средствата от страна на държавата или до други подобни тежки санкции.
 4. Поради многото нередности в изискванията по Тръжните документации – стопиране на процедурите, респ. на Проектите, поради Обжалване от страна на ощетените кандидати.
 5. Изграждането на инфраструктура се прави за 100 години напред, за нашите деца и внуци. Твърденията, че с наличните средства трябва да се извършат максимални строителни обеми, като се използват и не толкова качествени тръби и материали, са непрофесионални и некоректни. Използването на евтини материали неминуемо ще доведе до аварии, експлоатационни проблеми и дефекти, които ще наложат повторно строителство, подмяна на тръби и нови допълнителни разходи.

 

В предвид на цитираните по-горе проблеми и възможностите на продуктите, произведени в България и допускането им до участие в Обществените поръчки, както и влагането им в строителството при условията на свободна и лоялна конкуренция, членовете на БАППТ отправяме нашите искания, основно в следните направления:

 1. Законодателни промени в ЗОП, които да сведат до минимум възможността за субективно деформиране „духа на закона”. Готови сме да представим нашите конкретни предложения в тази насока.
 2. Превантивни мерки – необходима е организационна промяна, осигуряваща оперативна връзка между участниците в процедурите по ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията и ресорната Дирекция в съответното Министерство, позволяваща превантивни действия за спиране на проекти и процедури, нарушаващи или заобикалящи разпоредбите на ЗОП и Закона за защита на конкуренцията, още в етапа преди провеждане на процедурите. Това може да бъде постигнато чрез изискване на експертна оценка и експертно заключение на всеки предлаган за финансиране проект или обявена Обществена поръчка. Предлагаме представители на БАППТ да участват в изготвянето на тези експертни оценки и заключения.
 3. Контролни действия:
 • ефективен контрол върху предлаганите продукти, с възможност за подлагане на изпитания на тръби, доставени на обекта, в акредитирана лаборатория и съпоставяне на резултатите с представените предварителни документи;
 • стриктен контрол за изпълнение на сключените договори по съответната обществена поръчка;
 • да се въведе постоянен физически контрол върху качеството на внасяните пластмасови тръби. Това ще доведе до повишаване качеството на влаганите в строителството тръби, като се ограничи масовото използване на рециклиран полиетилен, каквато е практиката понастоящем. Това е и в нарушение на действащите европейски норми.

 

С ефективното усвояване на предвидените от ЕС финансови средства по ОП „Регионално развитие”, „Околна среда” и „Транспорт” може да се изгради фундамента на съвременната българска инфраструктура. Изпълнението на отделни обекти със значителен обем най-добре ще се осъществи чрез сдружаване на утвърдени европейски и български фирми. Част от това партньорство са и работещите в синхрон български и водещите европейски производители на пластмасови тръби, които не правят компромис с качеството на своите продукти. Такива са и добрите европейски практики и опит, към които трябва да се стреми и България като пълноправен член на Европейския съюз.

 

Финансовата и икономическа криза налага допълнителна грижа за българските производители, поставени в условия на тежка конкурентна среда – кредити с огромни обезпечения и лихви, в пъти по-високи от европейските, с труден достъп до скъпи и модерни технологии и иновации, обременени с лицензионни режими и ограничения.

 

Създадената Българска асоциация на производителите на пластмасови тръби обединява общи интереси и дългосрочни цели, подпомагайки образуването на реална принадена стойност на българската икономика.

        

                                                                                                     от Членовете на БАППТ                     

 

 • УСТАВ на БАППТ
 • БАППТ - член на TEPPFA
 • ЕТИЧЕН КОДЕКС на БАППТ
 • Членство в БАППТ
english