BPPMA

СТРУКТУРА И УСТАВ

Съгласно Устава на АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ органите на сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Секретар.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание (ОС) е върховният орган на асоциацията и се състои от членове с право на глас и от такива със съвещателен глас.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет (УС) представлява сдружението, организира и контролира дейността му и определя основните насоки в работата на асоциацията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание на ротационен принцип за срок от три години. Той ръководи и координира цялостната дейност на сдружението и представлява асоциацията пред институции и трети лица.

Председател на БАППТ е инж. Николай Енков, Управител на "ПЛАСТЕК" ООД.

 

СЕКРЕТАР

Секретарят има организационни функции в дейностите на сдружението.

Секретар на УС на БАППТ е Петър Станчев, „Химипласт” АД.

  • УСТАВ на БАППТ
  • БАППТ - член на TEPPFA
english