BPPMA

ЕТИЧЕН КОДЕКС


Ние, членовете на Българска асоциация на производителите на пластмасови тръби, ДЕКЛАРИРАМЕ, че:

 

 1. Ще спазваме принципите на професионална етика, равнопоставеност и лоялна конкуренция при пазарното поведение, установени с този кодекс.
 2. С търговската си дейност и пазарно поведение ще се стремим да утвърждаваме не само собствения си авторитет, но и този на Асоциацията.
 3. Ще си сътрудничим при решаване на общите за бранша проблеми.
 4. Няма да използваме Асоциацията за получаване на лични предимства или облаги.

 

Ние, членовете на Българска асоциация на производителите на пластмасови тръби, СЕ ЗАДЪЛЖАВАМЕ:

 

 1. Да спазваме стриктно законодателството на Република България.
 2. Да водим точна документация за бизнес дейността ни, да се съобразяваме с действащите правила за регистрация и счетоводство, както и да оказваме съдействие при одита на балансовия отчет и при контрола, осъществяван от властите.
 3. Да изпълняваме всички екологични изисквания, с оглед защитата на околната среда, и да работим за съответствието на екологичното законодателство с възприетата международна практика и европейските норми.
 4. Да осигуряваме работна среда, която отговаря на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, и да създаваме условия за безопасност и пълна защита на клиентите и третите страни в процеса на извършване на предоставяните от нас услуги.
 5. Да гарантираме за качеството на предлаганите продукти и услуги и да работим за тяхното усъвършенстване в интерес на потребителите.
 6. Да спазваме всички БДС EN норми/ стандарти, както и да не допускаме продажбата на продукти, които не съответстват на тези норми/стандарти.
 7. Да осъществяваме дейността си на основата на лоялната конкуренция и в рамките на етичните правила.
 8. Да не прибягваме до средства, които причиняват оперативни или търговски загуби чрез дискредитиране на конкурентите при избора на продукти, услуги и дейности от всякакъв вид.
 9. Да осъществяваме дейността си открито за обществото и да предоставяме на обществеността и на проявилите интерес всяка информация, която не представлява търговска тайна.

 

 

КОНТРОЛ за спазването на етичния кодекс:

 

Доклади или жалби относно спазването на Етичния кодекс се подават до Председателя на Асоциацията и се предоставят на Управителния съвет за разглеждане и решение. Управителният съвет разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в тримесечен срок от постъпването им. При установено неспазване на този кодекс Управителният съвет налага санкция, предвидена в този кодекс. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ от налагане на санкция.

 

В случай на установени нарушения могат да бъдат наложени следните санкции:

 

 1. Забележка – изразява се в отправяне на забележка към члена, нарушил нормите на този кодекс, от страна на Управителния съвет.
 2. Писмено уведомяване на членовете на Българска асоциация на производителите на пластмасови тръби и даване публичност на случая – осъществява се чрез официално писмо до всички членове на Асоциацията. Публичност на случая се дава чрез публикация в медиите и на интернет страницата на Асоциацията.
 3. Предложение за изключването – отправя се до УС на БАППТ. Решението за изключване се взема по реда на Правилника за приемане и освобождаване на членове на Асоциацията.

 

Настоящият Етичен кодекс е приет от Управителния съвет на Българска асоциация на производителите на пластмасови тръби на 01.07.2011 г. и влиза в сила от датата на неговото приемане.

 

 

 • ЕТИЧЕН КОДЕКС на БАППТ
 • БАППТ - член на TEPPFA
english